Ziepniekkalns
Foto: I. Kubliņš
Fizģeogrāfiskais raksturojums

Robežas

Ziepniekkalns atrodas Pārdaugavas dienvidu daļā un robežojas ar Atgāzenes, Torņakalna, Salu (sauszemes savienojums tikai pa Salu tiltu), Bišumuižas un Ozolciema apkaimēm, kā arī Mārupes pagastu. Robežas: paralēla līnija Ozolciema ielai aiz dzīvojamā masīva līdz Mālu ielai, līnija gar dzīvojamo masīvu līdz Padures ielai, Padures iela, Ziepniekkalna iela, Bauskas iela, Doles iela, Bieķengrāvis, Salu tilts, Kārļa Ulmaņa gatve, Vienības gatve, pilsētas robeža.

Ziepniekkalna apkaimes kopējā platība ir 594,2 ha. Apkaimes robežas lielā mērā ir skaidri identificējamas pa galveno ielu trasēm, kā arī kontekstā ar plānoto, bet vēl nerealizēto, Dienvidu tilta trešās kārtas izbūves trasi apkaimes D daļā. Apkaimei iezīmējas vismaz 2 daudzfunkcionālie centri – ap Tadaiķu / Valdeķu ielas krustojumu „vecajā” Ziepniekkalnā un ap trolejbusu galapunktu Ziepniekkalna mikrorajonā jeb „jaunajā” Ziepniekkalnā. Apkaimes A, DA daļa funkcionāli ir vāji saistīta ar pārējo apkaimes teritoriju, tāpēc pašreiz par visu Ziepniekkalna apkaimi grūti runāt kā par telpiski un funkcionāli vienotu teritoriju.

Reljefs

Minimālais apkaimes reljefa virsmas augstums praktiski ir vienāds ar jūras līmeni, jo apkaimes ZA mala pieguļ Bieķengrāvim, kas ir Daugavas atteka. Teritorija no Bieķengrāvja līdz Bauskas ielai ir izteikti līdzena un tās absolūtais augstums ir 3-4 m v.j.l. Ārpus Daugavas ielejas pārsvarā visa Ziepniekkalna apkaimes teritorija ir viļņots līdzenums ar nelieliem kāpu pauguriem. Līdzenākā reljefa daļa atrodas apkaimes R un DR daļā – tur reljefa virsmas augstums pārsvarā ir 11-12 m v.j.l. Savukārt viļņotākais un arī augstākais reljefs Ziepniekkalnā atrodas apkaimes centrālajā un A daļā (tā saucamās Ziepniekkalna kāpas). Dominējošais reljefa virsmas augstums arī tur ir līdzīgs – 10-12 m v.j.l., taču atsevišķi kāpu pauguri paceļas pat līdz 17 m v.j.l. (piemēram, Ziepniekkalna kapu teritorijā).

Inženierģeoloģija

No inženierģeoloģiskā viedokļa Ziepniekkalna apkaimē raksturīgi daudzveidīgi celtniecības apstākļi. Apkaimes ZA daļā, kas atrodas Daugavas ielejā, inženierģeoloģiskie apstākļi celtniecībai ir nelabvēlīgi. Šajā teritorijā ir arī augsts gruntsūdeņu līmenis, kas pārsvarā atrodas seklāk par 1,5 m. Nosacīti labvēlīgi un labvēlīgi celtniecības apstākļi, ko sekmē arī pietiekošais gruntsūdeņu dziļums (pārsvarā 1,5-3 m un dziļāk), ir raksturīgi lielākajā daļā Ziepniekkalna apkaimes.

Ūdeņi

Vienīgais ūdensobjekts Ziepniekkalnā ir Bieķengrāvis - Daugavas kreisā atteka, kas sākas pie Zaķusalas un ietek Mazajā Daugavā. Tā garums 3,8 km, bet vidējais platums mainīgs - no dažiem desmitiem metru augštecē un lejtecē, kamēr vidustecē pat vairāk par 100 m. Bieķengrāvja hidroloģiskā nozīme pamazām samazinās, jo tas stipri aizaug.

Zaļumi

Zaļumu teritorijas Ziepniekkalnā aizņem 11,3% jeb 66,9 ha lielu platību. Lielākās no tām izvietotas apkaimes centrālajā (Ēbelmuižas parks, Ziepniekkalna kapi, teritorija starp Tumes un Staburaga ielām) un DA daļā (galvenokārt ģimenes dārziņi un meži).

Teritorijas izmantošana

Vislielāko platību aizņem dzīvojamās apbūves teritorijas - 27,3% jeb 162,1 ha, kas raksturīgas gan apkaimes DR daļai, kur izvietots Ziepniekkalna dzīvojamais mikrorajons, gan arī apkaimes ZR un centrālajai daļai, kur daudzstāvu dzīvojamā apbūve ir nedaudz vecāka un attīstīta galvenokārt 1960.-1970.-jos gados. Ievērojamu platību Ziepniekkalnā aizņem arī jauktas apbūves teritorijas – 18,5% jeb 109,9 ha. Šīs teritorijas galvenokārt izvietotas gar galvenajām apkaimes ielām un jo īpaši apkaimes A malā gar Ziepniekkalna ielu, kur raksturīga aktīva komercdarbība.

9,4% jeb 55,8 ha Ziepniekkalnā aizņem savrupmāju apbūves teritorijas. Plašākais šādu teritoriju nogabals izvietojies apkaimes R daļā starp Vienības gatvi un Valdeķu ielu, kā arī teritorijā ap Misas, Līvciema un Zaļenieku ielām apkaimes centrālajā daļā.

Relatīvi ievērojamu teritoriju Ziepniekkalna apkaimē aizņem ceļu un ielu trases – 21,6% jeb 128,3 ha, jo perspektīvā būtiski paredzēts pilnveidot vietējo ielu tīklu apkaimes D un DA daļā, kur pašreiz ielu tīkla nav vai arī tas ir vāji attīstīts. Turklāt gar Ziepniekkalna apkaimes D robežu plānota Dienvidu tilta trases 3.kārtas izbūve ar vairākiem jauniem pieslēgumiem pie apkaimes maģistrālo ielu tīkla.

Pamatinformācija
Platība: 594.2 ha
Iedzīvotāji: 33016 Iedz.
Iedzīvotāju blīvums: 56 Iedz./Ha
Nodarbinātība: 10271 Nod.
 
Transports
Autobuss: 10, 23, 26, 40, 42, 44, 46
Trolejbuss: 19, 24, 27