Jaunumi
Izsludina projektu konkursu apkaimju forumu organizēšanai Rīgā
Rīga    2015-09-08

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursu „Apkaimju forumi” – Rīgas pilsētas iedzīvotāju forumu organizēšanai pilsētas apkaimēs.

Konkursa mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju forumu norisi Rīgas apkaimēs, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību Rīgas pilsētas pašvaldības nozaru politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus, kā arī sekmētu iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību.

Konkurss tiek organizēts, lai sagatavotos ikgadējam iedzīvotāju forumam „Rīga dimd- iedzīvotāji runā, domā, dara!”, kurā tiks prezentēti apkaimju forumu rezultāti, kā arī organizētas plašākas diskusijas par būtiskākajiem aktualizētajiem jautājumiem. Viens no finansējuma saņēmēja pienākumiem būs piedalīties iedzīvotāju forumā „Rīga dimd- iedzīvotāji runā, domā, dara!” un prezentēt šos apkaimju forumu rezultātus.

Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona – biedrība, nodibinājums, komersants, u.c., kā arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas savu darbību veic Rīgas pilsētā un vēlas uzlabot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Finansiālais atbalsts viena apkaimju foruma organizēšanai nepārsniedz EUR 1000,00. Projektos, kas paredz vairāku forumu organizēšanu, finansiāls atbalsts kopā nepārsniedz EUR 3000,00. Kopējā summa, ko plānots piešķirta konkursa ietvaros ir 15 000 EUR.

Projektu pieteikumu vērtēšana notiks saskaņā ar Konkursa nolikumā noteiktajiem projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem.

Projekts ir jāīsteno laika posmā no 01.10.2015. līdz 08.11.2015.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 22.septembris, plkst. 12.00.

Projekta pieteikums jāiesniedz papīra formātā un elektroniskā veidā. Ja pieteikums tiek sūtīts pa pastu, pārliecinieties, ka pieteikums tiks saņemts līdz norādītajam termiņam. Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un tā pielikumiem.

Dokumenti papīra formā (1 oriģināls) jāiesniedz aploksnē Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamentā, K.Valdemāra ielā 5, pie klientu apkalpošanas speciālista, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu ilze.meilande@riga.lv ar norādi "Pieteikums konkursam". Projekta pieteikumu jāsagatavo saskaņā ar konkursa nolikuma sadaļu „III. Projektu pieteikumu iesniegšana”.

Konkursa nolikums un saistošie dokumenti:

Papildinformācija pieejama pie Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītājas Ilzes Meilandes pa tālruni 67181657 vai e-pastu: ilze.meilande@riga.lv

Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju forumi” nolikums
1. pielikums - Projekta pieteikuma veidlapa
2. pielikums - Projekta budžets
3. pielikums - Apliecinājums
4. pielikums - Saturiskā atskaite
5. pielikums - Finanšu atskaite
6. pielikums - Līgums par projekta īstenošanu